top of page

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilöasiakkaana olevan asiakkaan / potilaan henkilötietojen käsittelyä.

REKISTERIN NIMI JA REKISTERIN PITÄJÄ: Toiminimi Anna Heikelän asiakasrekisteri, puheterapeutti Anna Heikelä

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS: Puheterapia-asiakkaan tutkiminen ja hoidon suunnittelu, toteutus sekä terapiapalveluiden laskuttaminen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ: Asiakkaan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero ja s-postiosoite, alaikäisen asiakkaan huoltajien nimet ja yhteystiedot, terapian toteuttamisen kannalta välttämättömät tutkimus- ja hoitotiedot, puheterapiasopimuksessa / -suunnitelmassa yksilöidyt tiedot, terapiamuistiinpanot, harjoitteluohjeet, valokuvat, maksusitoumustiedot, asiakaspalautteet. Rekisterin tiedot ovat salassa pidettäviä (EU:n tietosuoja-asetukset 2016/679, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§, 785/1992). Puheterapeutilla on salassapitovelvollisuus, eikä rekisterin tietoija yhdistetä muihin reikistereihin.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET: Asiakkaan ilmoittamat tiedot sekä alaikäisen asiakkaan huoltajan ilmoittamat tiedot, asiakkaan suostumuksella omaisilta, KELA:lta sekä lähettäjältä/ hoitajalta saadut tiedot, tutkimuksen ja hoidon yhteydessä saadut tiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET: Tietoja luovutetaan vain lakiin perustuen (Potilaslaki 785/1992/13§, muut 653/2000) tai asiakkaan tai alaikäisen asiakkaan huoltajan luvalla tehtyä terapiasopimusta/ -suunnitelmaa noudattaen.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET: Asiakasrekisteri on manuaalinen ja muodostuu paperisista ja sähköisistä dokumenteista. Pääsy niihin on vain terapeutilla itsellään ja säilytys lukitussa kaapissa tai salasanoin suojatulla tietokoneella. 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET: Pääsy omiin tietoihin, oikaisu- ja poisto-oikeus, vastustamis- ja rajoittamisoikeus sekä oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Mahdollisista tietosuojaloukkauksista ilmoitetaan ilman aiheetonta viivytystä. 

bottom of page